Regulamin Serwisu Craftforest

cz. dla Konsumentów

§. 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego CraftForest dostępnego pod adresem www.craftforest.pl.
 2. Operatorem Serwisu Internetowego CraftForest jest Małgorzata Kierepka, prowadząca działalność nieewidencjonowaną pod nazwą Craftforest, z siedzibą pod adresem Korkowa 159, 04-549, Warszawa, NIP: 5651483396.
 3. Z Serwisem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@craftforest.pl oraz telefonu pod numerem +48 577 522 719.
 4. Operator Serwisu Internetowego CraftForest świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2. Definicje

 1. Usługodawca – Operator Serwisu Internetowego CraftForest, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646),
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Butik – Przedsiębiorca lub Konsument, który oferuje za pośrednictwem Serwisu Internetowego CraftForest możliwość nabycia towarów.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m. in. zamawianie towarów Butików, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 9. Statusy zamówień:
  1. Wstrzymane (oczekuje na płatność) – status przyznawany zamówieniom zaraz po ich złożeniu.
  2. Oczekujące na płatność – status przyznawany zamówieniom opłaconym, lecz w oczekiwaniu na zaksiękowanie.
  3. W trakcie realizacji – status przyznawany zamówieniom opłaconym oraz o zarejestrowanej płatności w naszym systemie.
  4. Zrealizowane – status przyznawany zamówieniom ukończonym przez butik. Status “Zrealizowane" jest jednoznaczny z np. wysłaniem towaru do klienta, lub informacją o gotowości do odbioru osobistego.
  5. Anulowane – status przyznawany zamówieniom gdy klient dokona rezygnacji z umowy sprzedaży, zanim dojdzie do opłacenia zamówienia.
  6. Zwrócone – status przyznawany zamówieniom gdy klient odstąpi od umowy sprzedaży zgodnie z §. 10.  ust. 1 – Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z Butikiem.
  7. Nieudane – status przyznawany zamówieniom w wyniku negatywnej próby opłacenia zamówienia.
 10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy CraftForest za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą nabywać towary/usługi, oferowane/świadczone przez Butiki.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Serwisu Internetowego CraftForest w celu zawierania umów pomiędzy Użytkownikami a Butikami, a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia w sposób określony w §. 7.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  • włączoną obsługę Java Script,
  • włączoną obsługę plików Cookies,
  • aktywny adres e-mail.
 2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§. 5. Sposób porozumiewania się z Usługodawcą

 1. Siedziba Usługodawcy mieści się: Korkowa 159, 04-549, Warszawa.
 2. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@craftforest.pl, a także telefonicznie pod numerem +48 577 522 719 w godz. od 14:00 do 16:00 w dni robocze.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@craftforest.pl – telefon do Serwisu +48 577 522 719.
 4. Dane adresowe Serwisu znajdują się także na stronie Kontakt.

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: nazwy Użytkownika, aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. Po rejestracji, w Panelu Klienta możliwe jest także podanie danych do rozliczeń oraz wysyłki towarów nabytych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Podczas składania zamówienia, Użytkownik dokonujący zakupów podaje:
  • imię i nazwisko,
  • adres do dostawy (ulica, numer, miasto, kod pocztowy),
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej,
 6. Jeżeli formularz zamówienia wypełnia Przedsiębiorca konieczne jest podanie:
  • firmę (nazwę),
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).
 7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym Użytkownik otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu.
 8. Usługodawca może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.
 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
  • działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
  • Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  • podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
 15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika na podstronie Serwisu znajdującej się pod TYM linkiem.
 16. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Usługodawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.
 17. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów z Butikami.
 18. Termin wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§. 7. Warunki zawierania umów za pośrednictwem Serwisu

 1. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy CraftForest za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą nabywać towary, oferowane przez Butiki.
 2. Usługodawca nie odpowiada za działania Butików, w szczególności za towary oferowane przez Butików na stronie Serwisu, a także za wywiązanie się przez Butików z umów zawieranych pomiędzy Butikiem a Użytkownikiem i ewentualne roszczenia z tym związane.
 3. Umowy sprzedaży towarów, zawierane są pomiędzy Butikiem a Użytkownikiem Serwisu, a zatem stronami umów sprzedaży są Użytkownik i Butik.
 4. Umowy sprzedaży mogą zostać zawarte zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym.
 5. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  • podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 5 lub 6 oraz
  • zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 6. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Serwisu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Butiki zastrzegają sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Serwisu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 8. Za pośrednictwem Serwisu może być prowadzona wyłącznie sprzedaż detaliczna.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Butik, z zastrzeżeniem ust. 10-12.
 10. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Serwisu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 11. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności:
  • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Serwisu,
  • dodania ich do koszyka,
  • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  • zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  • dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany,
  • kliknięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 12. W odpowiedzi na złożone zamówienie Użytkownik otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail, potwierdzającą złożenie zamówienia. Z tą chwilą zawarta jest Umowa sprzedaży.
 13. Płatność powinna być dokonana w terminie nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie nie opłacone w tym terminie jest anulowane, a umowa za niezawartą.
 14. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Serwisu CraftForest podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku rachunku, paragonu lub faktury VAT.
 16. W przypadku poinformowania przez Użytkownika o naruszeniu prawa przez Butik, w szczególności wystawienia do sprzedaży towaru nielegalnego, niedopuszczonego do obrotu, Usługodawca zbada dany przypadek i podejmie określone środki w sytuacji podejrzenia o naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów.

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

 1. Butik zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany towaru/odstąpienia od umowy sprzedaży.
 2. Przewidywany czas realizacji zamówienia, który w zależności od dostępności danych towarów wynosi od 2-7 dni roboczych do 2 tygodni i podawany jest przez każdego z Butików przy towarze. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Butika.
 3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Użytkownika adres przez firmę kurierską, zgodnie z wyborem Użytkownika.
 4. O koszcie transportu Użytkownik informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu).
 5. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia.
 6. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę kurierską jest naruszona Użytkownik powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 7. Butik wystawia rachunek, paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.
 8. Użytkownik ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Butik dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 2 tygodnie.
 9. Potwierdzając odbiór Użytkownik uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Sposób i termin zapłaty

Za zakupy zrealizowane za pośrednictwem Serwisu można zapłacić korzystając z szybkich przelewów internetowych/bramek płatności:

 1. Paypal,
 2. szybkich płatności internetowych (Dotpay),
 3. Blik,
 4. karty kredytowe/debetowe.

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z Butikiem

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 t.j.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Butika oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  • formularzem kontaktowym dostępnym na profilu Butika,
  • wiadomością e-mail, na adres Butika,
  • w formie pisemnej, na adres Butika.
 3. Butik niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Butik oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu, w szczególności do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar do Butika niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Butika. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Butik, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Butika w stanie nie zniszczonym.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Butik , nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7. Butik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Butik nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Butik nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 11. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy CraftForest oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych.

§. 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Kierepka, prowadząca działalność nieewidencjonowaną pod nazwą Craftforest, z siedzibą pod adresem: Korkowa 159, 04-549, Warszawa, NIP: 5651483396. Współadministratorami danych osobowych są Butiki, a ich dane znajdują się na dedykowanych im profilach.
 2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w przypadku Butików w celu zawarcia i wykonania sprzedaży towaru a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Użytkownika.
 3. Dane mogą być udostępniane: dhosting.pl Sp. z o. o., przewoźnikom, oraz firmie zajmującej się obsługą księgową Administratora i Współadministratorów, w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.
 4. Dane będą przechowywane przez okres do maksymalnie 5 lat – realizacja usług posprzedażowych i wymogi podatkowe.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji).
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych.

§. 13. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży do Butika jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do Usługodawcy.
 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Butik ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne do Butika dokonywane jest za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, widniejącego na stronie profilowej Butika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne do Usługodawcy powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  • imię i nazwisko,
  • numer zamówienia
  • opis niezgodności towaru z umową,
  • datę zakupu,
  • protokół szkody,
  • zdjęcia uszkodzenia towaru.
 5. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Usługodawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 6. Zastosowanie się do ust. 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 7. Reklamacje kierowane do Usługodawcy można składać mailowo pod adresem: biuro@craftforest.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 577 522 719, w dni robocze w godzinach od 14:00 do 16:00.
 8. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

§. 14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy (w przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) lub Butiku (w przypadku umowy sprzedaży). Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

cz. dla Butików

§. 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego Craftforest dostępnego pod adresem www.craftforest.pl
 2. Operatorem Serwisu Internetowego Craftforest jest Małgorzata Kierepka, prowadząca działalność nieewidencjonowaną pod nazwą CraftForest, z siedzibą pod adresem Korkowa 159, 04-549, Warszawa, NIP: 5651483396.
 3. Z Serwisem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@craftforest.pl oraz telefonu pod numerem +48 577 522 719.
 4. Operator Serwisu Internetowego Craftforest świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2. Definicje

 1. Usługodawca – Operator Serwisu Internetowego Craftforest, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646),
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Butik – Przedsiębiorca lub Konsument, który oferuje za pośrednictwem Serwisu Internetowego Craftforest możliwość nabycia towarów.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Konto Butika – miejsce dostępne dla Butików po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m. in. wystawianie towarów na sprzedaż, śledzenie stanu realizacji zamówień, rozliczeń, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 9. Statusy zamówień:
  1. Wstrzymane (oczekuje na płatność) – status przyznawany zamówieniom zaraz po ich złożeniu.
  2. Oczekujące na płatność – status przyznawany zamówieniom opłaconym, lecz w oczekiwaniu na zaksiękowanie.
  3. W trakcie realizacji – status przyznawany zamówieniom opłaconym oraz o zarejestrowanej płatności w naszym systemie.
  4. Zrealizowane – status przyznawany zamówieniom ukończonym przez butik. Status “Zrealizowane" jest jednoznaczny z np. wysłaniem towaru do klienta, lub informacją o gotowości do odbioru osobistego.
  5. Anulowane – status przyznawany zamówieniom gdy klient dokona rezygnacji z umowy sprzedaży, zanim dojdzie do opłacenia zamówienia.
  6. Zwrócone – status przyznawany zamówieniom gdy klient odstąpi od umowy sprzedaży zgodnie z §. 10.  ust. 1 – Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z butikiem.
  7. Nieudane – status przyznawany zamówieniom w wyniku negatywnej próby opłacenia zamówienia.
 10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy Craftforest za pośrednictwem którego butiki mogą oferować do sprzedaży swoje towary Użytkownikom Serwisu.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Serwisu Internetowego Craftforest w celu zawierania umów pomiędzy Butikami a Użytkownikami, a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Po dokonaniu rejestracji można oferować swoje towary do sprzedaży w sposób określony w §. 7.
 6. Butik, który dokonał rejestracji, może oferować swoje towary po zalogowaniu się na Konto Butiku podając adres e-mail i hasło.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Butik powinien posiadać:
  • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  • włączoną obsługę Java Script,
  • włączoną obsługę plików Cookies,
  • aktywny adres e-mail.
 2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§. 5. Sposób porozumiewania się z Usługodawcą

 1. Siedziba Usługodawcy mieści się przy: ul. korkowa 159, 04-549, Warszawa.
 2. Butik może kontaktować się z Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@craftforest.pl, a także telefonicznie pod numerem +48 577 522 719 w godz. od 14:00 do 16:00 w dni robocze.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@craftforest.pl – telefon do Serwisu +48 577 522 719.
 4. Dane adresowe Serwisu znajdują się także na stronie Kontakt.

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Butika.
 2. Butik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Podczas rejestracji konta Butika jest zobowiązany do podania poniższych danych:
  • nazwa Butika,
  • adres e-mail,
  • hasło,
  • imię i nazwisko,
  • nazwa Sklepu,
  • URL Sklepu,
  • numer telefonu.
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym Butika otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca może odmówić zarejestrowania Butika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 10.
 6. Butik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Butik nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Butika dostępu do Konta Butika oraz jego usunięciem.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  • Butik oferuje towary, którymi obrót narusza obowiązujące normy prawne lub prawa osób trzecich, a także towary, których oferowanie narusza dobre obyczaje,
  • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
  • działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Buti o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Butika,
  • Butik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • Butik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  • podane przez Butik dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt h. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Butika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Butika.
 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Butik może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Butika na podstronie Serwisu znajdującej się pod TYM linkiem.
 13. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Usługodawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.
 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów z Butikami.
 15. Termin wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

§. 7. Warunki oferowania towarów i zawierania umów za pośrednictwem Serwisu

 1. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy Craftforest za pośrednictwem którego Butiki mogą oferować do sprzedaży towary Użytkownikom.
 2. Usługodawca nie odpowiada za działania Butików, w szczególności za towary oferowane przez Butiki na stronie Serwisu, a także za wywiązanie się przez Butików z umów zawieranych pomiędzy Butikiem a Użytkownikiem i ewentualne roszczenia z tym związane.
 3. Umowy sprzedaży towarów, zawierane są pomiędzy Butikiem a Użytkownikiem Serwisu, a zatem stronami umów sprzedaży są Butik i Użytkownik.
 4. Butiki mogą wystawiać towary do sprzedaży wyłącznie po zalogowaniu się w Serwisie.
 5. Przy wystawieniu towaru do sprzedaży Butik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu a także powszechnie obowiązujących norma prawnych.
 6. Butiknie może oferować do sprzedaży towarów którymi obrót narusza obowiązujące normy prawne lub prawa osób trzecich, a także towary, których oferowanie narusza dobre obyczaje.
 7. Zdjęcia i opisy towarów nie mogą naruszać praw osób trzecich (w szczególności autorskich, własności intelektualnej). Odpowiedzialność za naruszenie norm powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich spoczywa wyłącznie na Butiku.
 8. Usługodawca może zablokować konto Butika w przypadku uzyskania wiadomości uprawdopodobniającej naruszenie przez Butik norm prawnych lub praw osób trzecich.
 9. Usługodawca może zablokować konto Butika na żądanie właściwych organów, w szczególności policji czy prokuratury.
 10. Odblokowanie konta Butika możliwe jest po wyjaśnieniu sprawy i braku podstaw uzasadniających jego dalszą blokadę.
 11. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Serwisu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. Butiki zastrzegają sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Serwisu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 13. Za pośrednictwem Serwisu może być prowadzona wyłącznie sprzedaż detaliczna.
 14. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Butik, z zastrzeżeniem ust. 16-18.
 15. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Serwisu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 16. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności:
  • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Serwisu,
  • dodania ich do koszyka,
  • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  • zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  • dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany,
  • kliknięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
  • W odpowiedzi na złożone zamówienie Użytkownik otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail, potwierdzającą złożenie zamówienia.
 17. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej wszystkie istotne elementy zamówienia.
 18. Płatność powinna być dokonana w terminie nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie nie opłacone w tym terminie jest anulowane, a umowa za niezawartą.
 19. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Serwisu Craftforest muszą być podawane są w polskich złotych (PLN) i muszą zawierać podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 20. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku rachunku, paragonu lub faktury VAT.
 21. W przypadku poinformowania przez Użytkownika o naruszeniu prawa przez Butik, w szczególności wystawienia do sprzedaży towaru nielegalnego, niedopuszczonego do obrotu, Usługodawca zbada dany przypadek i podejmie określone środki w sytuacji podejrzenia o naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności określone w ust. 8-10.

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

 1. Butik zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany towaru/odstąpienia od umowy sprzedaży.
 2. Przewidywany czas realizacji zamówienia, który w zależności od dostępności danych towarów w magazynie wynosi od 2-7 dni roboczych do 2 tygodni i podawany jest przez każdego z Butików przy towarze. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Butika.
 3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Użytkownika adres przez firmę kurierską, zgodnie z wyborem Użytkownika.
 4. O koszcie transportu Użytkownik informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu).
 5. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia.
 6. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę kurierską jest naruszona Użytkownik powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 7. Butik wystawia rachunek, paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.
 8. Użytkownik ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Butik dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 2 tygodnie.
 9. Potwierdzając odbiór Użytkownik uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Sposób i termin zapłaty

Za zakupy zrealizowane za pośrednictwem Serwisu można zapłacić korzystając z szybkich przelewów internetowych/bramek płatności:

 1. Paypal,
 2. szybkich płatności internetowych (Dotpay),
 3. Blik,
 4. karty kredytowe/debetowe.

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z Butikiem

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 t.j.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do butika oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  • Formularzem kontaktowym dostępnym na stronie Butika,
  • wiadomością e-mail, na adres Butika,
  • w formie pisemnej, na adres Butika.
 3. Butik niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Butik oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu, w szczególności do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar do Butika niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Butika. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Butik, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Butika w stanie nie zniszczonym.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Butik, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7. Butik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Butik nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Butik nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 11. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Butika

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy Craftforest oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Butika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Butikików z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Butik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Butika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Butiku nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych.

§. 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Kierepka, prowadząca działalność nieewidencjonowaną pod nazwą CraftForest, z siedzibą pod adresem: Korkowa 159, NIP: 5651483396. Współadministratorami danych osobowych są Butiki, a ich dane znajdują się na dedykowanych im profilach.
 2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w przypadku Butików będących osobami fizycznymi w celu zawarcia i wykonania sprzedaży towaru a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Butika.
 3. Dane mogą być udostępniane: dhosting.pl Sp. z o. o., przewoźnikom, oraz firmie zajmującej się obsługą księgową Administratora, w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.
 4. Dane będą przechowywane przez okres do maksymalnie 5 lat – realizacja usług związanych z obsługą Serwisu i wymogi podatkowe.
 5. Butik będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 6. Butik będący osobą fizyczną ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Butik będący osobą fizyczną ma także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji).
 8. Butik będący osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych.

§. 13. Reklamacje

 1. Butiki przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Butik ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne do Butika dokonywane jest za pośrednictwem formularza kontaktowego, widniejącego na stronie profilowej Butika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne do Usługodawcy powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  • imię i nazwisko,
  • numer zamówienia
  • opis niezgodności towaru z umową,
  • datę zakupu,
  • protokół szkody,
  • zdjęcia uszkodzenia towaru.
 5. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Usługodawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 6. Zastosowanie się do ust. 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 7. Reklamacje kierowane do Usługodawcy można składać mailowo pod adresem: biuro@craftforest.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 577 522 719, w dni robocze w godzinach od 14:00 do 16:00.

§. 14. Rozliczenia między Usługodawcą a Butikiem

 1. W przypadku dokonania przez Użytkownika płatności z użyciem systemu Paypal, rozliczenia dokonywane są automatycznie – Butiki niezwłocznie otrzymuje część wpłaty równą 90% kwoty brutto, natomiast Usługodawca 10% kwoty brutto wpłaconej przez Użytkownika.
 2. W przypadku dokonania przez Użytkownika płatności z użyciem systemu Dotpay, rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem zakładki „Wypłaty” w Panelu Butika.
 3. Minimalna kwota wypłaty realizowana za pośrednictwem Panelu Butika, zgodnie z ust. 3, wynosi 50 zł brutto. Czas oczekiwania na weryfikację każdej płatności wynosi 4 dni robocze.
 4. Czas oczekiwania o którym mowa w ust. 3 przysługuje dla butika wyłącznie dla zamówień o statusie “Zrealizowane".
 5. Statusy zamówienia i płatności widoczne są w zakładce “Zamówienia" na Koncie Butika.

§. 15. Weryfikacja tożsamości

 1. Butikma możliwość weryfikacji swojej:
  1. tożsamości poprzez przesłanie zdjęcia:
   • dowodu osobistego lub
   • paszportu
   • prawa jazdy,
  2. adresu pocztowego oraz numeru telefonu.
 1. Zdjęcia dokumentów, o których mowa w ust. 1a nie będą publikowane i podlegają ochronie zgodnie z RODO i powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Numer telefonu jest weryfikowany poprzez podanie numeru telefonu butika, następnie system informatyczny prześle 4 cyfrowy kodu do operatora numeru. Butik wprowadza uzyskany kod w odpowiednie pole w zakładce „Weryfikacja” w ustawieniach Konta Butika, następnie numer jest weryfikowany.
 3. Zweryfikowane informacje są oznaczone odpowiednim zielonym symbolem widoczne dla każdego Użytkownika na stronie profilowej Butika.
 4. Butik może połączyć swoje profile społecznościowe w celu weryfikacji tożsamości.

§. 16. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Butiki mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Butików poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

POBIERZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY